191216_RT_DiaStron

Dia-Stron BLS ballistometer control unit and probe